Digitaalinen avoin muisti suunnittelee käyttäjälähtöisempiä palveluja

Näpärä L (2020). Digitaalinen avoin muisti suunnittelee käyttäjälähtöisempiä palveluja. Tietolinja, 2020(1). Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020050324719

Digitaalinen avoin muisti (DAM) -hankkeen tavoitteena on kehittää Kansalliskirjaston digitaalisten aineistojen ja tutkijoiden kohtaamista. Hanke
keskittyy digitaalisten aineistojen laajempaan ja monipuolisempaan käyttöön erityisesti digitaalisten ihmistieteiden tutkimuksessa.
EU:n aluekehitysrahaston logo
Kansalliskirjaston digitaalisiin aineistoihin ja palveluihin ollaan yleisesti varsin tyytyväisiä saatujen asiakaspalautteiden mukaan (esim. Pääkkönen & Lilja 2018). Digitaalisissa aineistoissa ja palveluissa olisi kuitenkin vielä parannettavaa, jotta ne tavoittaisivat nykyistä enemmän jatkuvasti kasvavaa digitaalisten ihmistieteiden tutkijajoukkoa ja pääsisivät käytettäviksi koko potentiaalillaan. Kansalliskirjastolla on useita digitaalisia aineistoja ja palveluita, mutta niitä ei juuri tunneta. Käyttäjän on välillä jopa vaikea hahmottaa, mistä mikäkin aineisto löytyy ja mitä pitäisi tehdä, että pääsisi aineistoja käyttämään.

Näkökulmana tutkijoiden tarpeet

DAM-hankkeen näkökulma on akateemisten tutkijoiden tarpeissa Kansalliskirjaston digitaalisille aineistoille. Hankkeessa löydetyt aineistojen ja palveluiden kehityskohteet tulevat kuitenkin jatkossa palvelemaan myös muita digitaalisten aineistojen käyttäjiä. Lähtökohtaisesti usein uusi osaaminen ja tutkijoille kehitetyt palvelut aineistojen käyttöön valuvat pikkuhiljaa muille käyttäjille ja myös suuri yleisö pääsee hyötymään niistä. Avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti esimerkiksi tutkijoiden itsensä kehittämät aineiston käsittelyä helpottavat työkalut pyritään tuomaan kaikkien käyttäjien hyödynnettäväksi.

Hankkeessa kerätään aineistoa käyttäjälähtöisesti erilaisilla menetelmillä, joita ovat kysely, haastattelut ja tutkimusyhteistyöpilotit. Kerätyn aineiston pohjalta analysoidaan, mihin suuntaan tutkimuksen palveluiden kehitystä tehdään ja miten palveluja voitaisiin jatkossa parantaa.

Hankkeessa suunniteltava palvelukonsepti toimii jatkossa tutkimuksen solmukohtana sekä tutkijoiden ja Kansalliskirjastojen digitaalisten aineistojen kohtaamispaikkana. Toisin sanoen hankkeessa yhdistyvät Kansalliskirjaston aineistot, niiden käyttäjät sekä Kansalliskirjaston palvelujen tekninen kehitys. Tavoite on, että hankkeen päättyessä Kansalliskirjasto pystyy tarjoamaan nykyistä toimivamman ja yhtenäisemmän aineisto- ja palvelukokonaisuuden, joka reagoi myös käyttäjien mahdollisesti muuttuviin tarpeisiin.

Tausta kansainvälisissä library labeissa

Uusien käyttäjälähtöisten tutkijapalveluiden suunnittelun tausta on kansainvälisessä library lab -konseptissa, jonka tarkoituksena on tuoda yhteen tutkijat, digitaaliset aineistot, niiden analyysiin tarvittavat työkalut ja kirjastolaisten ammattitaito. Suomen kielellä Kansalliskirjaston digitaalisten aineistojen tutkimuksen palvelut tulevat jatkossa tunnetuksi nimellä Louhos.

Library labit eivät ole maailmalla yhtenäinen tai valmis kokonaisuus, joten niiden toimintamalleja on sovellettava paikallisesti. Kansalliskirjastossa tavoitteena on luoda omaan kontekstiimme soveltuvat tavat sovittelemalla muualta löydettyjä ideoita omaan toimintakehikkoomme – ja tarpeen tullen keksimällä uusia. Mallia haetaan haastattelemalla eurooppalaisia labeissa toimivia henkilöitä. Haastattelut noudattelevat benchmarkkauksen ajatusta.

Benchmarkkauksesta puhutaan suomeksi vertaiskehittämisenä, jossa vain parhaiksi havaitut käytännöt otetaan omaan käyttöön sovelletusti ja muiden tekemistä sivupoluista toivottavasti opitaan jotain. Toiveena olisi päästä myös vierailemaan muutamiin labeihin, mikäli koronavirustilanne sallii sen esimerkiksi ensi syksynä.

Hanketta rahoittaa EAKR

DAM-hanke on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama hanke, jota toteutetaan yhdessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) kanssa. Hanke käynnistyi syksyllä 2019 ja pääsi Kansalliskirjaston osalta vauhtiin vuoden 2020 alusta.
EU:n aluekehitysrahaston logo

Lähteet:

Pääkkönen T, Lilja J (2018). Hieno palvelu, mutta sisältöä lisää – Kansalliskirjasto kyseli Digi-palvelun käyttökokemuksia. Tietolinja, 2018(2). Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018092336401

Kirjoittajan yhteystiedot

Liisa Näpärä, suunnittelija
Kansalliskirjasto, tutkimuskirjasto
liisa.napara [at] helsinki.fi

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.