Nelli-portaali verkko-oppimisympäristöissä

Erkki Tolonen
Kansalliskirjasto

Tämän artikkelin pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20072116

 

Aivan kuten kirjaston verkkopalveluissa myös verkko-oppimisympäristöissä standardit ovat ensisijaisen tärkeitä, kun oppimisaihioita (learning object) pitää siirtää eri järjestelmien välillä, tai jos niitä halutaan säilyttää turvallisesti myöhempää käyttöä varten. Opetusteknologia-alan standardien kehittämistä ja ylläpitoa koordinoi maailman laajuinen ei-kaupallinen jäsenjärjestö: IMS Global Learning Consortium. Sen toimintaan osallistuu aktiivisesti joukko merkittäviä alan tekijöitä: ohjelmistojen valmistajia, kustantajia ja kansallisia opetusalan organisaatioita. Myös sellaiset oppiympäristöt kuten Moodle ja Blackboard ovat aktiivisesti mukana. Kun halutaan rakentaa yhteyksiä verkko-oppimisympäristöihin, on selvää, että IMS GLC tarjoaa korvaamatonta informaatiota, jonka avulla voidaan rakentaa vähemmällä vaivalla kestävämpiä integrointeja. IMS:n verkkosivuilta: http://www.imsglobal.org/ löytyy paljon aiheeseen liittyvää tietoa mm. tarkat kuvaukset alan standardeista ja niihin liittyvistä parhaista käytänteistä.

Verkko-oppiympäristössä toimittaessa on oletettavaa, että usein oppimateriaalitkin ovat alun perin sähköisessä muodossa ja useimmiten löydetty verkosta. Verkkokurssien laatijat saattavat hakea kurssimateriaalia laajalti erilaisista internetissä olevista lähteistä ja tekevät sitten tarvittavia muokkauksia, jotta ne sopisivat verkko-oppimisalustoihin. Jos oppimateriaaliksi sopivia elektronisia lähdeaineistoja voisi hakea ja samalla poimia suoraan oppialustoihin, säästettäisiin paljon kurssin laatijan aikaa. Koska Nelli-portaali on eittämättä hyvä työkalu monien verkkoaineistojen yhtaikaiseen hallintaan, voisi se olla omiaan juuri verkkokurssien lähdemateriaalien hakemisessa. Joistakin korkeakouluista on kantautunut viestejä, että näin joskus toimitaankin: Opettajat käyttävät Nelli-portaalia kurssimateriaalien etsimiseen.

Vaikka verkkokurssilaisille onkin kätevää käyttää aineistoja, jotka ovat suoraan liitetty oppimisalustaan, on perusteltua (ei yksin lisensoitujen materiaalien vuoksi), että verkko-oppimismateriaaleja käsitellään erillisenä kokonaisuutena. Oppimisalustoissa on painotettu paljon vuorovaikutteisia toimintoja esimerkiksi opettajan ja opiskelijoiden välistä viestintää. Taustakirjallisuus-tyyppinen oppimateriaali, voisi hyvinkin sijaita jossain muualla kuin vuorovaikutteiset opetus- ja oppimistoiminnot, jotka tapahtuisivat verkko-oppimisalustassa. Esimerkiksi Helsingin yliopiston opetusteknologiakeskus on hahmotellut tämän suuntaista lähestymistapaa tulevaisuudessa.

IMS-sisältöpaketti

Jos yksi oppimisaihio halutaan siirtää oppialustalta toiselle, ei pelkkä standardin mukainen sisällön kuvaus riitä, vaan samaan pakettiin pitäisi liittää oppisisältöön mahdollisesti liittyvät digitaaliset objektit ja kuvaus osien jäsentelystä. Tätä varten on vuonna 1999 alettu kehittää IMS-sisältöpakettia (IMS -Content Packaging). Sen taustalla on verkko-oppiympäristöissä olevia oppimisaihioita kuvaava metadatastandardi, LOM. Viimeisin versio IMS-paketoinnin standardista 1.1.4 on vuodelta 2004. Uusinta versiota IMS CP 1.2. odotetaan aivan lähiaikoina heti kun IMS:n jäsenyritykset ja -organisaatiot ovat sen testanneet. Koska kyseessä on vielä kehittyvä standardi, täytyy muistaa, että ohjelmistot tukevat vaihtelevasti sen eri versioita.

IMS-sisältöpaketti koostuu tiedostoista esimerkiksi verkkosivuista, kuvista tai PDF-tiedostoista sekä paketin elementtejä kuvaavasta xml-tiedostosta (imsmanifest.xml). Paketin standardi ei rajoita siihen kuuluvien sisältötiedostojen muotoa. Oppisisältöjen kuvaus ja niiden keskinäinen suhde on sen sijaan ilmaistu standardin mukaisesti edellä manitussa xml-tiedostossa. Koko tämä paketti itsessään voi olla vaikka zip-tiedosto tai cd-rom levy. On myös mahdollista, että paketteja vastaanottavassa ohjelmassa on jokin rajapinta, jolloin tietueet voi lähettää ilman, että niitä tarvitsee ladata oman tietokoneen tai työaseman kautta.

IMS-paketti koostuu sisältötietueista ja niitä sitovasta manifestista

IMS-paketti koostuu sisältötietueista ja niitä sitovasta manifestista

Koska standardi ei koske niinkään paketin sisältötiedostoja, on selvää, että yhdessä oppialustassa tietyllä tavalla esitetty paketti voi näyttää toisessa aivan erilaiselta. Saattaa olla, että useissa tapauksissa sisältötiedostoja ei edes saada asetettua käyttöön. Esimerkiksi artikkelin viitetietojen tallentamiseen voisi hyvinkin löytyä riittävä määrä metadata-kenttiä manifesti-tiedostosta, mutta esimerkiksi Moodle ei näyttänyt hyväksyvän oppisisällöksi paketin ulkopuolella sijaitsevan aineiston linkitystä. Se ei kyennyt esittämään mm. SFX-linkitetyn materiaalin linkkiä. Ratkaisuksi kävi kuitenkin viitetietojen esittäminen html-tiedostona, joka paketoitiin oppisisällöksi IMS-pakettiin ja sidottiin sitten vielä xml-tiedostoon. Näin linkki varsinaiseen oppimateriaaliin kyettiin tuomaan pakettiin mukaan liitettyinä html-tiedostoina. Moodle näyttää tiedostot verkkosivu-resursseina. Tällä hetkellä tämä vaikuttaakin parhaimmalta ratkaisulta. Verkkosivujen voisi kuvitella olevan tuettuna automaattisesti kaikissa oppialustoissa.

Nellillä haettujen viitetietojen siirtäminen IMS-pakettiin siten, että ne näkyvät tarkoituksenmukaisesti eri oppialustoissa onkin haasteellista. Tekniset ongelmat saataneen toki ratkaistua ja viitetiedot siirtymään kaikkiin standardia tukeviin verkko-oppimisalustoihin, vaikka tiedot saattavatkin näkyä kussakin hieman omalla tavallaan. Koska viitetietoja voidaan sisällyttää sekä paketin tiedostoihin, että niitä sitovaan manifestiin, mahdollisuuksiakin on paljon.

Tarkoituksenmukainen viitetietojen näkyminen on kuitenkin aivan omanlaisensa haaste ja siinä pitäisi olla hyvin perillä verkko-opetuskäytänteistä. Oppimateriaalien paketointia täytyykin selvittää verkko-oppimisympäristöjen käyttäjien ja ylläpitäjien keskuudessa. Tätä varten on perustettu pilottiprojekteja, joiden avulla on tarkoitus kerätä tietoa ja rakentaa yhteistyössä jonkinlainen perusratkaisu. Jokaisessa Nelli-portaalissa on vielä mahdollista tehdä omia muokkauksia tähän perusratkaisuun. Näin eri korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen oppimisympäristöjen erot voidaan myös ottaa huomioon.

 

Kirjoittajan yhteystiedot

Erkki Tolonen, sovellussuunnittelija
Kansalliskirjasto / Kirjastoverkkopalvelut
PL 26 (Teollisuuskatu 23)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Sähköposti: erkki.tolonen (at) helsinki.fi