Uutisia ja ajankohtaista

  • Kirjastoaineistojen kuvailusääntöjen (ISBD Consolidated) käyttöönotto
  • Merkittäviä kansallisia standardisointivastuita Suomeen
  • Kansallinen Dublin Core -vastuu Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluille

Kirjastoaineistojen kuvailusääntöjen (ISBD consolidated) käyttöönotto

Uudet Kirjastoaineistojen kuvailusäännöt (ISBD consolidated) otettiin käyttöön MARC21-formaattia käyttävissä kirjastoissa viikolla 14. Käyttöönoton aikataulun määritti nykyisten sääntöjen yleismääreen konvertointi uusien sääntöjen 0-alueen sisältö- ja mediatyyppitermeiksi.

Uusissa kuvailusäännöissä on yhdistetty eri aineistojen erilliset kuvailusäännöt yhdeksi kokonaisuudeksi. Kuvailusääntöjen keskeisiä piirteitä esiteltiin Kirjastoaineistojen kuvailun ohjausryhmän ja kansalliskirjaston järjestämässä Kuvailupäivässä 5.3.2012, jonka esitykset löytyvät verkosta.
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/luettelointisaannot/kuvailupaiva.html

Uudet kuvailisäännöt löytyvät Kuvailun ohjausryhmän wikistä: https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=86353913

Tietoa ISBD-säännön 0-alueen konversiosta:
https://wiki.helsinki.fi/display/ISBDkonversio/ISBD-konversio

Lisätietoja

tietoasiantuntija Marja-Liisa Seppälä
marja-liisa.seppala [at] helsinki.fi

Merkittäviä kansainvälisiä standardisointivastuita Suomeen

Kansainvälisen standardisointijärjestön eli ISO:n tekninen komitea TC 46 (Information and documentation) vastaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden toiminnan kannalta keskeisten standardien kehittämisestä. Suomessa TC 46:n standardit käsittelee Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n alaisuudessa toimiva tietohuoltokomitea, jonka puheenjohtaja on erityisasiantuntija Juha Hakala Kansalliskirjastosta. Komiteassa on jäseniä mm. kaikilta kirjastosektoreilta ja arkistolaitoksesta.

Vuoden 2012 alussa Suomi sai TC 46:n alakomitean SC 4:n (Technical Interoperability) sihteeristö- ja puheenjohtajavastuun. SFS:lle sihteeristövastuu on kautta aikain ensimmäinen, samoin kuin puheenjohtajatehtäväkin on suomalaisille muistiorganisaatioille ensimmäinen. TC 46 / SC 4:n uusi sihteeri on osastoinsinööri Kati Heiskanen SFS:stä ja puheenjohtaja Juha Hakala Kansalliskirjastosta.

Alakomitea 4 vastaa mm. resurssien kuvailussa käytettävistä metadataformaateista kuten kirjastojen soveltamasta MARC-formaatista ja yleiskäyttöisestä Dublin Coresta. SC 4:n kontolla ovat myös sovellusten välisessä kommunikoinnissa käytettävät yhteyskäytännöt, kuten tiedonhaun standardi ISO 23950.

Tietotekniikan kehityksen vuoksi SC 4:n vastuuala on voimakkaasti laajentunut viimeisten 10 vuoden aikana. Uusia standardeja on rakennettu esimerkiksi verkon arkistointiin (Web Archive Format, WARC) ja RFID-teknologian soveltamiseen kirjastoissa. Merkittävä tulevaisuuden haaste ovat digitaalisten aineistojen pitkäaikaissäilytykseen luodut innovatiiviset ratkaisut, joiden ISO-standardisointia ei ole vielä aloitettu lukuun ottamatta edellä mainittua WARC-formaattia. Myös nykyisten standardien, kuten kirjastojen MARC-luettelointiformaatin ja kaukopalvelustandardi ISO ILL:n, uudistaminen tullee työllistämään komiteaa.

Linkkejä:

ISO
http://www.iso.org/iso/home.html
ISO TC 46
http://www.iso.org/iso/iso_technical_committee?commid=48750
ISO TC 46 / SC 4
http://www.iso.org/iso/iso_technical_committee.html?commid=48798
SFS
http://www.sfs.fi/
Tietohuoltokomitea
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/standardointi/tietohuoltokomitea.html
Julkisen hallinnon standardisalkku
http://yhteentoimivuus.fi/

Lisätietoja

erityisasiantuntija Juha Hakala
juha.hakala (at) helsinki.fi
+358 50 382 7678

Kansallinen Dublin Core -vastuu Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluille

Kansalliskirjasto on Dublin Core -metadataformaatin kansallinen tukiorganisaatio. Kansalliskirjasto osallistuu Dublin Core Metadata Initiativen (DCMI) toimintaan, ja sillä on oikeus nimetä DCMI:n johtoryhmään (Oversight Committee) yksi jäsen. Kansalliskirjastolla on näin aitiopaikka vaikuttaa formaatin kehitykseen.

Kansalliskirjasto on tukenut – henkilöresurssien asettamissa rajoissa – Dublin Coren käyttäjiä Suomessa. Juha Hakalan otettua vastaan SC 4:n tehtävät Dublin Core -vastuu on siirretty häneltä tietojärjestelmäasiantuntija Ulla Ikäheimolle ja Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut-yksikölle. Koska Dublin Core on julkisen hallinnon standardisalkun ainoa metadataformaatti, Kansalliskirjasto pyrkii valmistautumaan formaattia koskevien kyselyiden lisääntymiseen.

Linkkejä:

Dublin Core Metadata Initiative
http://dublincore.org/
Kansalliskirjaston Dublin Core -sivut
http://www.kansalliskirjasto.fi/julkaisuala/dublincore.html

Lisätietoja

tietojärjestelmäasiantuntija Ulla Ikäheimo
ulla.ikaheimo (at) helsinki.fi
+358 9 191 44603