Kuvailun muutoksen tilanne

Marja-Liisa Seppälä
Kansalliskirjasto

Tämän artikkelin pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2015092113658
 

Kuvailun kansainvälisessä kehittämisessä eletään välitilaa, jossa kukaan ei tunnu haluavan olla ensimmäinen kuvailun tuotantoympäristön muutoksen toteuttaja. Alkupanostus välinekehittämiseen on suuri, ja linkitetyn datan yhteistuotannolliset hyödyt syntyvät vasta, kun riittävän moni maa on uudistanut kuvailutuotantonsa. Tämä artikkeli jatkaa Kuvailun tiedotuspäivän 1.9.2015 teemaa kuvailuympäristön muutostarpeista.

Mihin muutoksella pyritään

Kuvailuun tarvitaan muutos, jotta kirjastojen käyttöön asettama tieto tulee näkyväksi tiedonhakijoille ja jotta kirjastot ymmärrettäisiin keskeisiksi toimijoiksi tietoyhteiskunnassa. Muutos tarvitaan metatiedon sisältöön, rakenteeseen, tuotantoprosesseihin ja tuotantovälineisiin. Nykymuotoisen metatiedon avaaminen linkitetyn metatiedon skeemoja käyttäen ei yksinään riitä toteuttamaan muutosta vaan tarvitaan kuvailutuotannon muutos.

Muutokseen kannustavat

  • kuvailtavien aineistojen monimuotoistuminen
  • kuvailukohteiden moninaistuminen
  • taloudelliset paineet kuvailuprosessien tehostamiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi
  • tiedonhakijoiden odotukset metatiedon paremmasta ohjaavuudesta.

Laaja kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö kuvailujen tuottamisessa edistää sekä kuvailun laatua että kuvailutuotannon tehokkuutta. Laatu tulee kansainvälisten standardien noudattamisesta ja yhteisesti sovituista käytännöistä. Ilman metatietojen yhteismitallisuutta tai yhteentoimivuutta yhteistyö ei toimi.

Kuvailutuotannon tehokkuus on seurausta järkevästä työnjaosta ja linjauksista siitä, mitä kuvailun osa-alueita kannattaa tuottaa keskitetysti ja mitä hajautetusti. Kirjastojen keskinäisen yhteistyön lisäksi tarvitaan kuvailujen yhteistuotantoa mm. muistiorganisaatioiden, muun julkishallinnon, julkaisualan ja tutkimusalan kanssa. Yhteistyön laajentuminen edellyttää kirjastojen metatiedon rakenteen ja välineiden joustavuutta.

Kuvailun sisällöllinen muutos

Kuvailun muutoksen ensimmäinen vaihe on uudentyyppisen kuvailusäännön (RDA = Resource Description and Access) käyttöönotto. RDA osittaa kuvailuja siten, että yhteistyö eri metatiedontuottajien kanssa on helpompaa. Päällekkäinen työ pyritään minimoimaan. RDAn rakenteena on tiedonhaun funktioiden pohjalta muodostettu käsitemalli, joka ohjaa kuvailua tiedonhakuprosessia ja linkitetyn metatiedon rakenteita tukevaan suuntaan. Kansainväliseen RDA-rekisteriin (RDA registry) on tehty määrityksiä, jotka auttavat RDA-kuvailujen julkaisemista linkitetyn metatiedon muodossa.

RDA sisältää paljon kuvailuelementtien vakioituja arvoja eli termejä ja fraaseja kuvailujen yhtenäistämiseksi. Nämä termit/fraasit sisällytetään kansalliseen Metatietosanastoon, joka julkaistaan Finto-palvelussa vuoden 2015 lopussa. Metatietosanaston RDA-termit sisällytetään RDA-suomennoksen valmistuttua myös kansainväliseen RDA-rekisteriin käsitteiden erikielisten termien (labels) joukkoon, mikä lisää RDA-kuvailujen kansainvälistä yhteismitallisuutta.

RDAn ja sen käsitemallin tuomat hyödyt jäävät tässä kuvailun ensimmäisessä muutosvaiheessa suurelta osin todentumatta. Kuvailujen rakenne ei muutu vaan RDA otetaan käyttöön MARC21-formaatissa. RDAn käyttöönotto tässä vaiheessa on kuitenkin järkevää, sillä se mahdollistaa – toisin kuin nykyiset kuvailusäännöt – uuden tietomallin (MARC21-formaatin seuraajan) käyttöönoton jatkossa. Ensimmäiset suomalaiset kirjastot alkavat käyttää RDAta kuvailussaan vuoden 2016 alussa. Lisätietoa RDA-tiedotussivuilla.

Kuvailuvälineiden muutos

Kuvailun muutoksen toisessa vaiheessa tullaan uusimaan tietomalli RDA-kuvailun rakennetta ja rakenteen tuomia mahdollisuuksia tukevaksi. Tietomallin muutos vaatii tietojärjestelmien nykyaikaistamista. Tietomallien ja kuvailuvälineiden kehittämisessä on edetty hitaasti. Muutamia avauksia maailmalla on kuitenkin tehty.

Yleisissä kirjastoissa asteittain käyttöönotettava KOHA-järjestelmä voi edistää kuvailijan työpinnan kehittymistä RDAta ja linkittyvän metatiedon tuottamista tukevaan suuntaan. Ks. Joensuun kaupunginkirjaston esitys Kuvailun tiedotuspäivässä.

RIMMF-visualisointiväline (RDA In Many Metadata Formats) auttaa kuvailijan työpinnan kehitysmahdollisuuksien hahmottamisessa. RIMMF toteuttaa RDAn mukaisen kuvailun ilman nykyformaattien rajoituksia. RIMMF-kuvailua voi testailla asentamalla ohjelman työkoneelleen (ks. http://www.marcofquality.com/wiki/rimmf3/doku.php) ja esim. importoimalla RIMMF-työpajoissa tehtyjä RDA-kuvailuja (http://rballs.info/).

Ruotsin Kungliga biblioteketissa kehitetään uutta tietomallia ja tietojärjestelmää yhteisluetteloympäristöä varten. Kehitystyössä on panostettu mahdollisimman monelle metatiedontuottajalle soveltuvien skeemasanastojen valintaan ja näiden sanastojen välisiin mappauksiin. Tiedon häviöttömyyden vaatimus uuden tietomallin ja MARC21-formaatin välillä luo (liian?) tiukat raamit työlle. Työskentely laajenee tänä vuonna ottamaan huomioon myös RDAn ja bibliografisten käsitemallien näkökulmat, mikä helpottanee bibliografisten tietueiden muokkaamista uuteen tietomalliin. Ensimmäinen versio kuvailijan uudenlaisesta työpinnasta julkaistaneen vuoden 2015 aikana. Kuvailijan työpinnan ja tietomallin kehitystyö tulee viemään vuosia. Lisätietoa: http://www.kb.se/libris/om-libris/aktuella-projekt/

Metatiedon kansainvälinen yhteistuotanto

Kuvailun kolmannessa kehitysvaiheessa kukin maa huolehtii oman maansa aineistojen, toimijoiden ja muiden kuvailukohteiden kuvailusta ja tuottaa yhteentoimivaa metatietoa metatietojen kansainväliseen verkostoon. Kuvailut tuotetaan vain kerran (maailmassa), ja ne linkitetään toisiinsa. Linkitykset eivät korvaa kuvailuja vaan luovat niille tiedonhaun kannalta tärkeän kontekstin. Kansallinen vastuu laadukkaiden metatietojen tuotannossa korostuu, mikä johtanee kansallisten metatietovarantojen (kuten erilaisten ontologioiden) yhteistuotannon lisääntymiseen.

Kansainvälinen yhteistuotanto edellyttää yhteentoimivan metatiedon ja yhteentoimivien järjestelmien lisäksi metatiedon avoimuutta ja ajantasaisuutta. Metatiedon ajantasaista avaamista tukee kuvailujen tuottaminen linkittyvän metatiedon periaatteiden mukaisesti. Palvelujen tuottaminen tiedonhakijoille on rakenteistetun ja linkkirikkaan metatiedon pohjalta nykyistä ketterämpää.

Kirjoittajan yhteystiedot

Marja-Liisa Seppälä, kehittämispäällikkö
Kansalliskirjasto / Tutkimuskirjasto
PL 15, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO
sähköposti: marja-liisa.seppala [at] helsinki.fi