Kansalliskirjasto tukee tutkimusta ja kehittää toimintaansa hankeyhteistyöllä

Pihlaja P M & Näpärä L (2022). Kansalliskirjasto tukee tutkimusta ja kehittää toimintaansa hankeyhteistyöllä. Tietolinja, 2022(2). Pysyvä osoite: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022121571953

Kuva 1. Verkostoituminen on voimaa. Kuva: Pixabay / Gerd Altmann.

Yhteistyössä on voimaa. Sen vuoksi myös Kansalliskirjastolle on tärkeää vahvistaa yhteistyön edellytyksiä. Kansalliskirjaston aineistoja ja sen tarjoamia palveluja hyödyntävät muun muassa tutkijat ja monenlaiset organisaatiot. Näillä on usein merkittävä rooli Kansalliskirjaston palveluiden kehittämisessä.

Syksystä 2021 lähtien Kansalliskirjaston hanke- ja tutkimustoiminnan koordinoinnin parissa on työskennellyt kaksi henkilöä. Hanke- ja tutkimusyhteistyön vahvistaminen on yksi keskeinen osa Kansalliskirjaston strategiaa vuosille 2021–2030. Strategian tavoitteiden mukaisesti kirjasto toimii tiedeyhteisön ytimessä ja kehittyy verkostoyhteistyön kautta vahvaksi osaamiskeskukseksi.

Kansalliskirjastossa on ollut vastaavaa toimintaa jo vuosien ajan. Hanketoiminnan merkitys julkisella sektorilla kasvaa kuitenkin jatkuvasti, mihin vaikuttaa myös nopea digitalisaatio. Tämä luo tarpeen uusille, linjakkaille toimintamalleille.

Yhteisiin hankkeisiin panostaminen on tärkeää myös siksi, että ne edistävät osaamisen jakamista ja uuden oppimista. Esimerkiksi datalähtöinen tutkimus vaatii ymmärrystä tutkijoiden tarpeista. Digitaalisia infrastruktuureja kehitetään läheisessä yhteistyössä niitä hyödyntävien organisaatioiden kanssa ja yhä tiiviimmässä kytköksessä muita vastaavia palveluja ylläpitäviin toimijoihin.

Lankojen punomista yhteen

Kansalliskirjasto toimii laajoissa kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Niiden puitteissa kirjastolle avautuu mahdollisuus toimintansa kehittämiseen samaan suuntaan muiden kanssa. Läheisiin toimijoihin lukeutuvat esimerkiksi tutkijat, yliopistot ja avoimen tieteen toimijat, muu kulttuuriperintösektori ja kulttuuria ja luovia alojen edustajat, informaatioala, erilaiset kehittäjäyhteisöt sekä muut julkishallinnon toimijat kuten Tieteen tietotekniikan keskus CSC.

Kuvassa Liisa Näpärä ja Päivi Pihlaja

Kuva 2. Liisa Näpärä ja Päivi Maria Pihlaja koordinoivat Kansalliskirjaston hanke- ja tutkimustoimintaa. Kuva: Marko Oja, 2022.

Hanke- ja tutkimustoiminnan koordinointi tarkoittaa päivittäisessä työssä muun muassa erilaisten yhteistyötä koskevien hankealoitteiden käsittelyä, osallistumista hankkeiden suunnitteluun ja tarvittaessa myös rahoitushakemusten valmisteluun Kansalliskirjaston omien asiantuntijoiden ja yhteistyökumppanien tukena. Yhteistyön tukeminen vaatii samalla sisäisten prosessien kehittämistä, kokonaisuuden suunnittelua ja erilaisten katsausten ja selvitysten laatimista. Työ edellyttää toisaalta myös vahvaa paneutumista laajoihin sisällöllisiin kysymyksiin, jollaisia ovat esimerkiksi tutkimusdata ja FAIR-periaatteet tai digitaalisista ihmistieteistä ja kulttuuriperintöalan digitaalisesta murroksesta käytävä ajankohtainen keskustelu.

Yhteydenotoista yhteistyöksi

Linjakkaaseen toimintaan kuuluu myös se, että yhteyden ottaminen Kansalliskirjastoon on helppoa. Esimerkiksi tutkijoille muutamia vuosia sitten suunnatusta kyselystä ilmeni, etteivät monet vastaajat tienneet, miten yhteistyöhön voisi ryhtyä. Kun Kansalliskirjasto uudisti verkkosivujaan, sivustolle luotiin uusi matalan kynnyksen yhteydenottokanava, jonka kautta on helppo jättää ehdotus kumppanuudesta lomakkeen avulla. Myös tutkimukseen liittyvän yhteistyön reunaehtoja on tarkennettu Kansalliskirjaston verkkosivuilla.

Yhteistyötä voi tapahtua monilla eri tasoilla. Yksittäisten tutkijoiden kohdalla se voi tarkoittaa monenlaisia asioita aina tutkimuskirjallisuuden täsmähankinnasta menetelmien ja työvälineiden yhteiseen kehittämiseen tai Kansalliskirjastolta saatavaa tukea aineistojen käyttöön, datanhallintaan ja säilyttämiseen yhteistyössä yliopistojen kanssa.

Monet nykyisistä yhteistyöprojekteista liittyvät toisaalta Kansalliskirjaston ylläpitämiin digitaalisiin palveluihin ja valtakunnallisiin tietoinfrastruktuureihin. Hankkeissa voidaan kehittää ratkaisuja, joilla edistetään tiedon saatavuutta ja yhteentoimivuutta parantamalla esimerkiksi aineistojen kuvailua tai pysyvien tunnisteiden käyttöä.

Kansalliskirjastossa otetaan mielellään vastaan ehdotuksia yhteistyöstä, jossa kirjastoon keskittynyttä tietoa ja osaamista voidaan hyödyntää. Kansalliskirjasto voi tuottaa pyynnöstä esimerkiksi tutkijan rahoitushakemuksen tueksi sitoumuskirjeen, joka toimii yhteistyösitoumuksena ja vakuutena niin kumppanille kuin rahoittajalle. Jos aiottu toiminta kehittää Kansalliskirjaston palveluja laajemminkin, se voi toimia hankkeen suorituspaikkana, partnerina tai konsortion osapuolena.

Keskustelua ja tiedonjakoa

Yhteiset hankkeet luovat parhaimmillaan edellytyksiä pitkäjänteiselle kehittämistyölle, josta kaikki osapuolet hyötyvät. Niistä koituu hyötyjä myös Kansalliskirjaston muille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Hankkeiden tuotokset asetetaan yleensä avoimesti kenen tahansa käytettäviksi.

Tutkimus- ja hankeyhteistyö vahvistaa niin olemassa olevien kuin kehitteillä olevien yhteistyöverkostojen toimintaa ja lisää vuorovaikutusta Kansalliskirjaston asiantuntijoiden ja kumppanien välillä. Keskustelun kautta rakennetaan jatkuvasti yhteistä ymmärrystä.

Tutkimus- ja hanketoiminnan koordinoinnin näkökulmasta olisi arvokasta vaihtaa tietoa enemmän myös eri organisaatioissa hanketoimintaan liittyvistä hyvistä käytännöistä. Kansalliskirjaston yhteyshenkilöt toivovatkin, että muista samalla kentällä toimivista organisaatiosta otettaisiin yhteyttä myös tähän liittyvistä huomioista ja kokemuksista. Keskustelu ja osaamisen jakaminen myös sen suhteen, kuinka toimet kannattaa järjestää, on innostavaa ja luo osaltaan pohjaa sujuvalle ja kestävälle yhteistyölle eri toimijoiden välillä.

Kirjoittajat

Päivi Maria Pihlaja
Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut
paivi.pihlaja [at] helsinki.fi

Liisa Näpärä, tietoasiantuntija
Kansalliskirjasto, tutkimuskirjasto, Mikkelin toimipiste
liisa.napara [at] helsinki.fi

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.