Julkaisufoorumin tietokantasisällöt laajempaan käyttöön

Anna-Sofia Ruth
Tieteellisten seurain valtuuskunta

Tämän artikkelin pysyvä osoite on:http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2015092113660

 
Julkaisufoorumi on tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarviointia tukeva kolmiportainen luokitusjärjestelmä. Julkaisufoorumin arvioimat tai arviointiin menevät julkaisukanavat on tallennettu ns. julkaisukanavatietokantaan, jota ylläpitää CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy. Tässä artikkelissa käsitellään julkaisukanavatietokantaan sisältyviä kuvailutietoja sekä niiden hyödynnettävyyttä lähinnä tutkimusorganisaatioiden näkökulmasta.

jufo-logo

Julkaisufoorumi-luokitus ja julkaisukanavatietokanta

Tieteellisten seurain valtuuskunnan ylläpitämä Julkaisufoorumi-luokitus on tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarviointia tukeva järjestelmä. Arviointityön suorittavat 23 tieteenalakohtaista asiantuntijapaneelia. Luokituksen ideana on tarjota yliopistoille yksi lisämittari oman julkaisutoimintansa kehityksen arviointiin sekä kannustaa tutkijoita julkaisemaan tuloksiaan mahdollisimman korkeatasoisilla foorumeilla. Lisäksi sitä käytetään vuodesta 2015 alkaen yliopistojen tieteellisten julkaisujen laatuindikaattorina opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa yliopistojen rahoitusmallissa. Yliopistojen raportoimien tieteellisten ja muiden julkaisujen perusteella jaetaan yhteensä 13 prosenttia yliopistojen perusrahoituksesta.

Ensimmäinen Julkaisufoorumi-luokitus valmistui vuonna 2012. Julkaisufoorumin tietokanta sisältää tällä hetkellä yli 30 000 sarjaa, konferenssia ja kirjakustantajaa, joista valtaosa sijoittuu tasoluokkaan 1 eli perustasolle. Tasolle 2 (johtava taso) ja tasolle 3 (korkein taso) on nostettu rajoitettu joukko asiantuntijapaneelien laadukkaimpina ja vaikuttavimpina pitämiä julkaisukanavia.

Kaikkien luokiteltujen julkaisukanavien tasoluokat arvioidaan uudelleen neljän vuoden välein, seuraavan kerran vuonna 2018. Julkaisukanavalistaa myös täydennetään vuosittain uusilla perustason foorumeilla. Julkaisukanavia arvioidessaan paneelit ottavat huomioon edustamilleen tutkimusaloille tyypilliset julkaisukäytännöt, tiedeyhteisössä vallitsevat arvostukset sekä tutkimusalojen tasapuolisen edustuksen korkeammissa tasoluokissa. Arviointityön tukena paneeleilla on useista eri lähteistä koottuja taustatietoja.

Julkaisufoorumin tietokannan sisällön tarkoituksena on vastata mahdollisimman hyvin arviointipaneelien, tutkijoiden, viranomaistiedonkeruisiin osallistuvien asiantuntijoiden sekä kirjastojen tarpeisiin, tutkimustoiminnan ohjausta, arviointia ja seurantaa unohtamatta. Tällä hetkellä osa julkaisukanavien metatiedoista on saatavilla Julkaisufoorumin hakusivulta, joko yksittäisten hakujen kautta tai CSV-tiedostoihin ladattavina listoina.

Julkaisufoorumin tietokannan teknisestä ylläpidosta vastaava CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy tulee julkaisemaan syksyllä 2015 avoimen rajapinnan, jonka kautta tietokanta on konekielisesti luettavissa. Rajapinnan avulla julkaisukanavatietokannan sisältö saadaan nykyistä laajempaa käyttöön. Esimerkiksi yliopistot voivat liittää tietokannan osaksi omaa tutkimustietojärjestelmäänsä ja siirtää sinne julkaisukanavien tietoja automaattisesti ja ajantasaisesti.

Mitä tietoja julkaisukanavatietokannasta saa?

Julkaisufoorumissa kullakin kanavalla on yksilöivä tunniste eli jufoID. Lisäksi tietokantaan tallennetaan kunkin julkaisukanavan nimi, julkaisutyyppi sekä mahdollinen alanimeke ja nimen varianttimuoto. Sarjajulkaisuille merkitään ISSN-tunnus, kirjakustantajille ISBN-tunnusten alkuosat ja konferensseille lyhenne sekä vaihtelevasti julkaisun ISSN-tunnus.

Täydellisimmät metatiedot ovat lehdillä ja sarjoilla, joiden perustiedot saadaan kansainvälisen ISSN-keskuksen tietokannasta. Kirjakustantajille voidaan ISBN-juurien lisäksi hakea manuaalisesti kotimaata koskeva tieto, kun taas konferensseilta tämäkin yleensä puuttuu. Kaikille julkaisukanaville pyritään tallentamaan verkkosivun osoite siitäkin huolimatta, että niiden pitäminen ajan tasalla on toistaiseksi toivoton työsarka. Linkit onkin tarkoitettu ennen kaikkea panelistien arviointityötä varten.

Mikäli sarja vaihtaa nimeä tai esimerkiksi jakaantuu useiksi julkaisusarjoiksi, sille tehdään uusi tietue uudella jufoID:llä. Edeltäjien ja seuraajien tunnisteelle on omat kenttänsä tietueessa, joten julkaisukanavien yhteys pystytään tunnistamaan. Toimintansa lopettaneet julkaisukanavat säilyvät tietokannassa, mutta niiden tilaksi merkitään ”inactive”. Kokonaan käytöstä poistetut kanavat, kuten duplikaatit, puolestaan merkitään ”active binary” -kenttään nollaksi, jolloin ne poistuvat Julkaisufoorumin verkkosivujen kautta tehdyistä hauista. Tarkoituksena on kuitenkin jättää käytöstä poistetut jufoID:t saataville rajapinnan kautta, jotta tutkimusorganisaatiot pystyvät tekemään muutosten vaatimat korjaukset omiin järjestelmiinsä.

Erilaisia indeksointitietoja ja viittausindikaattoreita on saatavilla lähinnä ISSN-tunnuksella varustetuille lehdille. Indeksointitiedot ovat hyödyllisiä siksi, että kansainvälisiin viite- ja viittaustietokantoihin liitetyt julkaisukanavat täyttävät tietyt kriteerit, jotka usein ovat samansuuntaisia kuin Julkaisufoorumin tason 1 vähimmäisvaatimukset. Näitä ovat mm. rekisteröity ISSN-tunnus, riippumaton vertaisarviointi ja asiantuntijoista koostuva toimituskunta. Julkaisufoorumin tietokantaan merkitään, onko sarja indeksoitu Thomson Reutersin Web of Sciencessa (WoS) tai Elsevierin Scopusissa. Ihmistieteiden osalta kattausta täydentää Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenesten ylläpitämä European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences -tietokanta (ERIH PLUS). Thomson Reutersin Book Citation Indexin avulla on mahdollista osoittaa, minkä kustantajien kirjoja on indeksoitu Web of Scienceen. Tämä tieto onkin tarkoitus lisätä kirjakustantajien tietueisiin lähiaikoina.

Panelisteilla on myös käytössä WoS- ja Scopus-tietokantojen aineistoihin perustuvat viittausindikaattorit. Elsevierin tuottamat indikaattorit ovat avoimesti saatavilla verkossa, joten ne voidaan tarjota käyttöön myös Julkaisufoorumin julkisen hakusivun sekä käyttäjärajapinnan kautta. Norjan ja Tanskan kansallisten luokitusjärjestelmien antama tasoluokka (1 tai 2) merkitään niille kanaville, joille se on saatavissa. Norjan ja Tanskan luokitukset kattavat myös kirjakustantajat sekä konferenssijulkaisut.

WoS, Scopus ja ERIH PLUS -tietokannoissa indeksoiduille lehdille sekä Norjan ja Tanskan järjestelmissä listatuille kanaville saadaan näiden lähteiden määrittämä tieteenalaluokka tai -luokat. Lisäksi julkaisukanaville määritetään OKM:n julkaisutiedonkeruussa käytetyn Tilastokeskuksen luokituksen mukainen tieteenala. Julkaisufoorumin verkkosivujen kautta julkaisukanaville voi ehdottaa lisättäväksi OKM-tieteenalaluokituksia.

Julkaisukanavan avoimesta saatavuudesta ja myös luotettavuudesta kertoo se, onko lehti hyväksytty Directory of Open Access Journals (DOAJ) -rekisteriin. DOAJin lisäksi julkaisukanavatietokannassa ovat käytössä kustantajien rinnakkaistallennuskäytäntöjä kuvaavat SHERPA/RoMEO -värikoodit ja epäilyttäviä open access -lehtiä listaava ”Beall’s List”. Nämä kattavat kuitenkin lähinnä kansainväliset lehdet.

Suunnitteilla on myös merkintä julkaisukanavan kohderyhmästä. Merkintä kertoo, onko julkaisu suunnattu pääasiallisesti tiedeyhteisölle, ammatilliselle yleisölle vai suurelle yleisölle. Määrityksessä on tarkoitus käyttää apuna kotimaisten artikkeleiden viitetietokantaa Artoa sekä OKM:n korkeakouluilta vuosittain keräämiä julkaisutietoja.

Julkaisufoorumin tietokantaan on siis koottu jo kattavasti etenkin sarjajulkaisuja koskevaa tietoa. Laadunarvioinnin näkökulmaa tukee se, että julkaisukanavia voi tarkastella useiden erilaisten indikaattorien valossa. Julkaisukanavatietokantaa pystytään jatkossakin täydentämään käyttäjien tarpeiden mukaan uusilla sisällöillä, mikäli tietolähteiden tekniset ratkaisut vain mahdollistavat sen.

Kehittämisehdotuksia ja kysymyksiä tietokannan sisältöön liittyen voi lähettää osoitteeseen julkaisufoorumi[at]tsv.fi. Tietokannan rajapintaa koskevat tiedustelut osoitteeseen virta-julkaisut[at]postit.csc.fi.

Lisätietoja VIRTA-julkaisutietopalvelusta: https://confluence.csc.fi/display/VIR/VIRTA-julkaisutietopalvelu.

Alla kuvaus julkaisukanavatietokannan sisällöstä. ISSN-keskuksen kautta saatavat tiedot on lihavoitu.

FIELD DESCRIPTION
Jufo_ID Unique channel identifier
Level Current level
Name Title or name
Abbreviation Conference abbreviation
Other_Title Variant title or subtitle
Title_Details Comments on the title
ISSNL Linking ISSN (typically same as the first ISSN assigned)
ISSN1 ISSN-print
ISSN2 ISSN-online
ISBN ISBN-codes
Continues Jufo_ID of the predecessor
Continued_by Jufo_ID of the successor
Type Journal/series, Conference, or Book publisher
Website WWW-link
Country Publishing country
Publisher Publisher (and society)
Language Publishing language(s)
Year_Start Start year
Year_End End year
Active Active if no end year, Inactive if end year
Norway_Level
Denmark_Level
SJR_SJR SCImago Journal Rank (Scopus)
SNIP Source Normalized Impact per Paper (Scopus)
IPP The Impact per Publication (Scopus)
DOAJ_Index 1 indicates channels indexed in DOAJ
Sherpa_Romeo_Code Green, Blue, Yellow, White
CreatedAt Date of creation of Jufo_ID
ModifiedAt Date of latest modification of Jufo_ID
Active_Binary 1 indicates included, 0 excluded channels (e.g. duplicates)
Predator 1 indicates journal or publisher included in Beall’s list
Jufo_2012 2012 level
Jufo_2013 2013 level
Jufo_2014 2014 level
Jufo_2015 2015 level
Fields Codes for ERIH, Norwegian, Danish, WOS, Scopus, and MinEdu -fields
Scientific 1 Indicates scientific publications channel
Professional 1 indicates professional publication channel
General 1 indicates general public publication channel
Confirmed_ISSN 1 indicates ISSN is confirmed by ISSN International Centre, 0 not confirmed
Re-evaluation 1 indicates channel is included in evaluation session, 0 not included

 

Kirjoittajan yhteystiedot

Anna-Sofia Ruth, suunnittelija
Tieteellisten seurain valtuuskunta / Julkaisufoorumi
sähköposti: anna-sofia.ruth [at] tsv.fi