Kirjan tie -hanke ja kansallinen ONIX-keskus

Aija Vahtola
Kansalliskirjasto

Tämän artikkelin pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20071265

 

Kirjan Tie -hanke

Kirja-alan toimijat (kustantajat, vähittäiskauppiaat, kirja-kaupat ja kirjastot) ovat kehittäneet tietotekniikan käyttöönoton jälkeen järjestelmiään omien tarpeidensa mukaisesti. Koska alan toimijoiden tarpeet poikkeavat toisistaan, ovat myös järjestelmät toisistaan poikkeavia. Tästä johtuen teosten tietojen välittäminen järjestelmästä toiseen ei kaikkien järjestelmien välillä ole edes mahdollista.

Vuonna 2004 kirja-alan toimijat päättivät kartoittaa alan yhteistyömahdollisuuksia teosten tietojen siirtämisen helpottamiseksi. Kirjakauppaliiton, Kustannusyhdistyksen, BTJ Finlandin ja Kirjavälityksen sekä Kansalliskirjaston toimesta aloitettiin Kirjan Tie -hanke, jonka puitteissa konsultti Jukka Alava on tehnyt suomalaista kirja-alaa koskevan perusselvityksen. Siinä on käyty läpi suomalaisen kirja-alan toimintakenttä sekä toimialan yhteistyömahdollisuudet. Raportin pohjalta Kirjan Tie -hankkeen toimijat sopivat, että Suomen kirja-ala ottaa käyttöön ONIX-formaatin. Kirja-alan tuotetietojen vaihtoformaatin lisäksi saadaan tietojen tallennusohje yhdenmukaisten tuotetietojen aikaansaamiseksi. Formaatin käyttöön ottamista varten Suomeen on perustettu kansallinen ONIX-keskus. Toimijoiden yhteisessä käytössä olevan formaatin avulla tiedonsiirrot eri järjestelmien välillä helpottuu. Yhtenäisen metadatan avulla voidaan vähentää päällekkäistä työtä ja toimijat voivat rikastuttaa tietueita haluamallaan tavalla. Tuotetieto voi bibliografisten tietojen lisäksi sisältää myyntiä edistäviä elementtejä kuten takakansitekstejä, sisällysluetteloita, kirja-arvosteluja, kansikuvia ja tiivistelmiä. Vuoden 2007 alusta voimaan tullut uusi ISBN-standardi velvoittaa kustantajia ilmoittamaan ISBN-numeron antamisen yhteydessä kirjan tietoja ONIX -muodossa ISBN-keskukselle.

ONIX (ONline Information eXchange)

ONIX for Books on kansainvälinen kirja-alan standardi, jonka avulla voidaan siirtää elektronisessa muodossa olevaa tietoa. Standardin ensimmäinen versio valmistui vuonna 2000, ja sitä kehitetään koko ajan vastaamaan kirja-alan vaatimuksia. Parhaillaan kehitetään ONIXin versiota 3.0, jonka pitäisi olla valmis syksyllä 2007. ONIX on rikas metadataformaatti, versio 2.1 sisältää lähes 500 tietoelementtiä. Tosin formaatti mahdollistaa saman tiedon tallentamisen usealla eri tavalla, esimerkiksi tekijän nimen voi tallentaa kolmella erilaisella tavalla.

ONIXin kehittämisestä vastaa EDItEUR yhdessä 17 eri maan kirja-alan toimijan kanssa. Myös kansallinen ONIX-keskus yhdessä Suomen kirja-alan kanssa osallistuu version 3.0 kehittämiseen. Näin kansainväliseen versioon saadaan mukaan suomalaisen kirja-alan tarvitsemat elementit ja kansainvälinen ja kansalliset versiot pysyvät yhteismitallisina keskenään.

Kansallinen ONIX-keskus

Kansallinen ONIX-keskus toimii Kansalliskirjaston yhteydessä, sen toiminta alkoi virallisesti 1.1.2007. Keskuksen toimintaa ohjaavat kaksi ryhmää: ohjausryhmä ja tekninen ryhmä. Ohjausryhmä on muodostettu Edi-ryhmästä, ryhmän puheenjohtajana toimii Jorma Mikkonen WSOYsta. Ryhmän tehtäviin kuuluu Kirjan Tie -hankkeen ja kansallisen ONIX-keskuksen toiminnan strategiset linjaukset, toimintasuunnitelmat ja budjetti. Tekninen ryhmä on neuvotteleva asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä on suomalaisen formaatin suunnittelu ja teknisen yhteistyön koordinointi. Ryhmän puheenjohtajana toimii Kansalliskirjaston kehittämisjohtaja Juha Hakala.

Kansallisen ONIX-keskuksen tehtävänä on koordinoida ONIX -formaatin käyttöönottoa Suomessa. Keskus tekee yhdessä Suomen kirja-alan toimijoiden kanssa suomalaisen ONIX -formaatin kansainvälisen ONIX 3.0:n pohjalta. Koko formaattia ei käännetä suomeksi. Suomalaiseen formaattiin otetaan mukaan ne elementit, joita tarvitaan ISBN-tunnuksen antamisen yhteydessä ja elementit, joita suomalainen kirja-ala tarvitsee. Keskus tekee suomalaisen ONIX -formaatin käytön tueksi käyttöoppaan sekä järjestää formaatin käytön koulutusta formaatin valmistuttua.

Lisätietoa ONIX-formaatista

www.editeur.org

Kirjoittajan yhteystiedot

Aija Vahtola, suunnittelija
Kansalliskirjasto / Kansallinen ONIX-keskus
PL 26, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Email: aija.vahtola(at)helsinki.fi

Theme by Anders Norén