Kansallinen yhteisluettelo -hanke

Nina Hyvönen ja Petri Tonteri
Kansalliskirjasto

Tämän artikkelin pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe200912102410

Kansalliskirjaston koordinoiman Kansallinen yhteisluettelo -hankkeen tavoitteena on kirjastosektoreiden yhteisen, mahdollisimman kattavan kansallisen yhteisluettelon rakentaminen. Käytännössä hanke liittyy nykyisen LINDA- yhteisluettelon katteen laajentamiseen koskemaan ammattikorkeakoulukirjastoja, yleisiä kirjastoja ja erikoiskirjastoja. Samalla tavoitellaan yhteisluettelon toiminnallisuuden parantamista. Tähän hankkeeseen liittyen olemme syksyn aikana tehneet laajan taustaselvityksen kansallisen yhteisluettelon edellytyksistä ja hyödyistä sekä kartoittaneet ammattikorkeakoulukirjastojen ja yleisten kirjastojen tahtotilaa yhteisluettelon osalta.

Muiden maiden yhteisluetteloiden kehitystä on seurattu Suomessa vuosien varrella tiiviisti ja samalla herätelty ajatusta kaikkien kirjastosektoreiden yhteisestä, suomalaisesta yhteisluettelosta. Asia mainitaan muun muassa Kansalliskirjasto 2002 -seurantaryhmän muistiossa. Verkkomaailman kehityksen myötä tarve kirjastojen yhtenäiselle näkyvyydelle verkossa on kasvanut. Erillisistä tietokannoista ja niiden rajoitetuista käyttöoikeuksista on mielekästä pyrkiä eroon. Kansallinen yhteisluettelo ja sen mahdollinen vapaa kansalaiskäyttö ratkaisisi omalta osaltaan tätä ongelmaa.

Perinteisesti kansallinen yhteisluettelo on nähty eräänlaisena kirjastojen omaisuusluettelona, joka toimii kirjastojen yhteisenä bibliografisena tietokantana ja joka sisältää kirjastoaineistojen saatavuustiedot. Yhä edelleen keskeisenä tavoitteena on, että kansallinen yhteisluettelo toimii kaikkien kirjastosektorien yhteisenä bibliografisena tietokantana. Parhaillaan kuitenkin erilaisilla foorumeilla, esimerkiksi yliopistokirjastojen sisällönkuvailuverkostossa mietitään, mitä muuta tietoa (kansikuvat, sisällysluettelot, loppukäyttäjien tuottama sosiaalinen metadata ym.) ja millaisia toiminnallisuuksia yhteisluettelo voisi jatkossa sisältää.

Parhaimmillaan yhteisluettelo toimii myös kirjastojen prosessien työkaluna, joka vähentää päällekkäistä työtä. Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK) asiakasliittymä on puolestaan loppukäyttäjien työkalu tiedonhakemiseen ja verkkopalvelujen käyttöön. Asiakasliittymän kautta loppukäyttäjä on vuorovaikutuksessa yhteisluettelon kanssa. Yhteisluettelo tukee kirjastojen yhteistyötä ja yhtenäisiä käytäntöjä metadatan tuottamisessa. Samalla syntyy edellytyksiä tuleville kirjastojen järjestelmäarkkitehtuurin sekä luettelointikäytäntöjen muutoksille. Metadatan yhdenmukaisuus helpottaa tulevaisuudessa kuvailutiedon uudelleenkäyttöä erilaisissa verkkopalveluissa ja sosiaalisen median sovelluksissa.

Missä mennään nyt?

Kansallisen yhteisluettelon perusta on muodostettu nykyiselle LINDA-yhteisluettelolle vuoden 2009 alussa. Yhteisluettelo ja sen laajentaminen koskemaan ammattikorkeakoulukirjastoja ja yleisiä kirjastoja sekä myöhemmin erikoiskirjastoja edellyttää riittävää lisärahoitusta perustamis- ja ylläpitovaiheessa sekä kirjastojen päätöstä siihen liittymisestä.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa 2008-2009 nykyinen LINDA-tietokanta siirrettiin Voyager-järjestelmästä Aleph- järjestelmään ja parhaillaan tehdään vielä siirron ”jälkisiivousta”.

Vuoden 2010 aikana käydään syventäviä keskusteluja kirjastosektoreiden kanssa sekä kehitetään yhteisluettelon perustaa ja laatua. Myös yhteisluetteloon liittyvän erillisen auktoriteettitietokannan rakentaminen aloitetaan. Auktoriteettitietokanta tulee helpottamaan luettelointityötä ja bibliografista valvontaa sekä mahdollistaa jatkossa kansainvälisen auktoriteettitietojen vaihdon. Vuoden 2010 aikana integroidaan FENNICA-tietokanta ja kaukopalveluohjelmisto yhteisluetteloon. Vuonna 2011 tulisivat mahdollisesti ensimmäiset ammattikorkeakoulukirjastot mukaan yhteisluetteloon, vuodesta 2012 alkaen ensimmäiset yleiset kirjastot ja tämän jälkeen mahdollisesti myös erikoiskirjastot.

Miten tästä eteenpäin?

Kirjastosektoreiden on hyvä pohtia, mitkä ovat omat tarpeet yhteisluettelon suhteen sekä miettiä mahdollisia kysymyksiä yhteisluettelon liittyen. Mikä on epäselvää tai mistä halutaan tietää enemmän? Entä mikä motivoi kirjastoja ja kirjastojen henkilökuntaa antamaan oman panoksensa yhteisluetteloon? Taustaselvitysten pohjalta kirjoittamamme raportti ”Kansallinen yhteisluettelo nyt ja tulevaisuudessa – faktaa ja visioita” julkaistaan loppuvuoden aikana. Se antaa toivottavasti vastauksia jo joihinkin kysymyksiin sekä avaa ikkunan tulevaisuuden näkymiin.

Kirjoittajien yhteystiedot

Nina Hyvönen, tietojärjestelmäasiantuntija
Petri Tonteri, tietojärjestelmäasiantuntija (31.12.2009 saakka)
Kansalliskirjasto / Kirjastoverkkopalvelut
PL 26, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO
email: etunimi.sukunimi (at) helsinki.fi